Od 2006 roku wdrażamy nowoczesne metody badawcze i dokumentacyjne. Specjalizujemy się w nowoczesnej dokumentacji i archeologii podwodnej.

Realizujemy również wyprzedzające badania ratunkowe, nadzory archeologiczne i badania AZP. Współpracujemy z przedsiębiorstwami budowlanymi, instytucjami rządowymi i naukowymi. Na nasze doświadczenie składa się kilkadziesiąt projektów zrealizowanych w Polsce i Europie.

Fot. Roman Małys

Archeologia podwodna

Na przestrzeni ostatnich lat Stowarzyszenie Archeologów Jutra
brało udział w licznych podwodnych projektach badawczych. Wśród nich najważniejsze to:

Inwentaryzacja reliktów

Inwentaryzacja reliktów mostów na Wiśle w Warszawie na zlecenie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków,

Badania nieinwazyjne

Wykonanie nieinwazyjnych badań archeologicznych przy pomocy sonaru bocznego o wysokiej częstotliwości, mających na celu rozpoznanie i zinwentaryzowanie reliktów konstrukcji mostów znajdujących się w Wiśle Warszawskiej na odcinku między Mostem Gdańskim a ul. Karową, na zlecenie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków,

Badania sonarowe

Badania sonarowe dna Wisły w miejscu przeprawy mostowej na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy, na zlecenie GDDKiA (jako podwykonawca),

Badania podwodne

We współpracy ze Stowarzyszeniem Starożytników realizujemy projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa „Nowoczesne badania krajobrazu archeologicznego na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego”, w ramach którego prowadzimy rozpoznawcze badania podwodne w jeziorach.

Fot. Chudy Pedro

Sprzęt badawczy

Stowarzyszenie Archeologów Jutra posiada kompletny sprzęt do realizacji badań podwodnych. Dysponuje łodziami badawczymi wyposażonymi w silniki spalinowe i elektryczne, sonary, sprzęt do podwodnej fotografii, wideo, fotogrametrii oraz sprzęt do nurkowania. Posiada również aparaty latające UAV, oprogramowanie komputerowe do obróbki danych sonarowych i GIS.

Stowarzyszenie współpracuje z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, który dysponuje specjalistycznym sprzętem do inwentaryzacji stanowisk archeologicznych.

Fot. Artur Brzóska

Fot. Roman Małys

Fot. Tomasz Gawęda

Fot. Roman Małys

Wiślane zabytki Warszawy i okolic. Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP.

Fot. Roman Małys

W 2019 roku Stowarzyszenie Archeologów Jutra otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Pomocy Kultury na realizację projektu: "Wiślane zabytki Warszawy i okolic. Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP".

Celem zadania jest rozpoznanie i zinwentaryzowanie stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w wodach Wisły. Badaniami objęty jest odcinek od Kanału Żerańskiego w Warszawie do Jabłonny.

Nieinwazyjne rozpoznanie jest prowadzone przy pomocy urządzeń hydroakustycznych (sonary). W miejscach wytypowanych jako ślady antropogeniczne archeolodzy podwodni przeprowadzą rozpoznanie prowadzące do określenia rodzaju zabytku. Zinwentaryzowane stanowiska zostaną umieszczone w dokumentacji AZP oraz bazie GIS.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partnerzy